Dear friends! You can buy tea at our Aliexpress store daily from Pacific Standard Time 04:00 to 17:59.
Your position: Home / Puer Tea / Xia Guan

Xia Guan

Newsletter
About the latest offers and deals Subscribe today!
Xiaguan 2006 Raw Pu Erh Tea "Da Zhong Tuocha" Aged Pu Erh Tea 100g Sale
$8.81 $17.81
Add to Wishlist (2)
Xiaguan 2014 Yunnan Tuocha Tea "The Year of Horse" Premium Raw Pu Erh Tuo Cha 100g Sale
$8.69 $10.98
Add to Wishlist (1)
Xiaguan 2013 Yunnan Tuocha Tea "The Year of Snake" Raw Pu Erh Tuo Cha 100g Sale
$8.86 $11.19
Add to Wishlist (3)
Xiaguan 2014 Ripe Tuocha Tea Mushroom Tuo Cha "Bao Yan Jin Cha" Shou Puerh 250g Sale
$15.67 $22.61
Add to Wishlist (2)
Xiaguan 2014 Raw Tuocha Tea Mushroom Tuo Cha "Bao Yan Jin Cha" Sheng Puerh 250g Sale
$16.12 $23.25
Add to Wishlist
Xiaguan 2014 Chinese Raw Puer Tea "Yin Cang Yu Er" Tuocha Tea 100g Sale
$8.10 $11.68
Add to Wishlist
Xiaguan 2014 Aged Tea Iron Cake Gao Yuan Chen Sheng Puerh 357g Sale
$19.65 $24.81
Add to Wishlist (3)
Xia Guan 2013 Ripe Pu Erh Cake 8663 Qizi Bing Cha Shu Pu`er 357g Sale
$16.40 $20.71
Add to Wishlist (6)
Xiaguan 2016 Ripe Pu Er Cha Xinhui Tianma Ganpu Mandarin Orange Pu Erh 300g Sale
$25.87 $37.32
Add to Wishlist
Xiaguan 2015 yr Tuo Tea Fu Lu Shou Xi Tuo Cha Yunan Raw Puer Tuocha 125g Sale
$7.64 $9.65
Add to Wishlist
Xiaguan 2015 yr Tuo Tea Fu Lu Shou Xi Tuo Cha Yunan Raw Puer Tuocha 125g * 4 Sale
$25.90 $32.70
Add to Wishlist (1)
Xia Guan 2016 Yr Pur Tea Jia Ji Tuo Cha Raw Puerh Tuo Tea Cake Boxed 100g Sale
$7.03 $8.88
Add to Wishlist (2)
Xiaguan 2014 Yunnan Tuocha Tea Ripe Puer Mini Tuo cha Gift Packing 3g * 15 Sale
$9.80 $12.37
Add to Wishlist
Xiaguan 2014 Yunnan Tuocha Tea Raw Puer Mini Tuo cha Gift Packing 3g * 15 Sale
$9.80 $12.37
Add to Wishlist
Xiaguan 2014 Tuo Cha Gao Yuan Chen Sheng Puerh 100g Gift Packing Sale
$8.30 $10.48
Add to Wishlist (3)
Xiaguan 2017 Shu Puerh Lao Pao Ripe Pu Erh Cake 357g Sale
$15.13 $19.10
Add to Wishlist (15)
Xiaguan 2016 yr Shou Puerh First Grade Loose Ripe Puer Te 100 gr/box Sale
$7.91 $11.41
Add to Wishlist (2)
Xiaguan Baoyan 2015 yr Raw Puer Yunnan Fang Cha Square Pu Erh Tea Brick 125g Sale
$8.64 $12.48
Add to Wishlist
Xiaguan Baoyan 2014 Yun Nan Bing Cha Raw Puer Iron Cake organic Pu Erh Tea 125g Sale
$8.64 $12.48
Add to Wishlist
Xiaguan Tuo Tea 2017 Yunnan Special-grade Raw Tuocha Pu Erh Tuo Cha 100g Sale
$6.90 $8.71
Add to Wishlist (3)